سادیستیک

سازمان بهداشت جهانی  این اختلال را به صورت ترکیب با سادیسم جنسی به نام آزارگری – آزارخواهی Sadomasochism  معرفی کرده است و ملاک های زیر را برای این انحراف جنسی دارد :

آزارگری یا آزارخواهی Sadomasochism

۱- فرد تمایل دارد که در جریان رابطه جنسی حداقل یکی از موارد زیر را ایجاد یا دریافت کند :

  • درد
  •  تحقیر
  • به بند کشیدن

 

کلینیک سادیسم